Konsernin ketjut

Tokmanni
Tarjoustalo
Robinhood

Maxi-Kodintukku


Toknet

Kartta
Katso kartta ja ajo-ohje >>

Tokmanni-konserni - Vastuullisuus

TIEDOTE: Tokmanni-konserni vahvistaa tuotteidensa turvalllisuustestausta

 

YMPÄRISTÖVASTUU

Tokmanni-konserni toteuttaa erilaisia toimenpiteitä, jotka tähtäävät ilmastonmuutoksen etenemisen hillitsemiseen. Tammikuussa 2012 konserni liittyi mukaan Kaupan alan energiatehokkuussopimukseen, jossa se on sitoutunut vähentämään 9 prosenttia energiankulutusta vuosien 2010–2016 aikana. Konsernin myymälöiden sähkönkulutus oli vuonna 2012 58,1 GWh ja lämpöenergian kulutus 19,2 GWh.

Konsernissa selvitetään erilaisia mahdollisuuksia hyödyntää vaihtoehtoisia energiamuotoja sekä energiaa säästäviä laitteita. Huhtikuussa 2012 avattiin Vantaalle uudistettu Tikkurilan Tarjoustalo-myymälä, jossa mittavan remontin yhteydessä vaihdettiin myymälän yleisvalaistus LED-tekniikalla toimivaksi. Toimenpiteen seurauksena myymälän valaistuksen energiantarve putosi noin 60 %. LED-tekniikan kustannuskehitystä seurataan ja pitkällä tähtäimelle tästä saattaa tulla kilpailukykyinen vaihtoehto myymälävalaistukselle.

Tokmanni kierrättää varastoissa sekä myymälöissä syntyvää jätettä. Logistiikka-keskuksen jätteiden hyötykäyttöaste on noin 90 % ja myymälöiden noin 76 %. Konsernin tavoitteena on nostaa jätehuollon hyötykäyttöaste vuoteen 2015 mennessä logistiikkakeskuksessa 95 %:iin ja myymälöissä 85 %:iin.

 

GREEN IT – VIHREÄ IT

Tokmanni-konsernin koko tietoteknistä laiteympäristöä uusitaan jatkuvasti vastaamaan viimeisimpiä ympäristöarvoja.  Työasemien Thin Client -ratkaisu, keskitetty IT-valvonta sekä sovellusten virtualisointi hyödyntävät keskitettyä ja energiatehokasta konesalia.

Työasemaratkaisussa energiankulutus on vain murto-osa tavallisen tietokoneen energiankulutuksesta eikä hukkalämpöä synny käytännössä lainkaan. Keskitetty IT-ympäristön hallinta sekä myymälöiden vähäinen lähituen tarve säästävät ajokilometrejä, jolloin toiminnan aiheuttama hiilijalanjälki pienenee.  Työasemaratkaisu, uusitut kassajärjestelmät, kannettavat tietokoneet toimistokäytössä sekä monipuolisesti hyödynnetyt käsipäätetoiminnot käyttävät noin 30 % vähemmän sähköä kuin aiemmin käytössä olleet perinteiset PC-laitteet.

Sähkönsäästön ohella syntyy muitakin etuja: Tokmannin IT -laiteympäristössä käytetään 36 % vähemmän muovia, 55 % vähemmän elektroniikkaa ja 25 % vähemmän metallia kuin perinteisissä ympäristöissä.

 

RAKENTAMINEN JA SANEERAUS

Jatkuvasti laajentuvan myymäläverkoston uudisrakentamisen sekä nykyisten myymälätilojen saneerauksessa noudatetaan ympäristöä huomioivaa rakennuspolitiikkaa.  Energiaratkaisuissa pyritään aina energiatehokkaisiin sekä luontoystävällisiin vaihtoehtoihin ja ympäristönäkökohdat huomioidaan koko rakennusprojektin ajan. Rakennustoiminnassa kuunnellaan paikkakunnan ja sen asukkaiden tarpeita ja toiveita.

 

TUOTETURVALLISUUS

Elinkeinonharjoittajana Tokmanni-konserni kantaa vastuun siitä, että sen maahantuomat, markkinoimat sekä myymät tuotteet ovat kuluttajille turvallisia. Turvallisuusriskejä pyritään ennaltaehkäisemään noudattamalla tarkoin tuoteturvallisuuslainsäädäntöä ja standardeja. Turvallisuuteen liittyvät riskit otetaan huomioon jo tuotteita hankittaessa. Ennen tuotteiden hankintaa tehdään riskianalyysi, jonka tarkoituksena on minimoida kuluttajille tuotteista mahdollisesti aiheutuvat vaarat.

Tokmanni kantaa vastuun siitä, että sen valikoimassa olevat tuotteet täyttävät sekä EU:n että Suomen tuoteturvallisuusmääräykset sekä lainsäädännön vaatimukset. Tuotteiden on oltava asiakkaalle turvallisia ja vaarattomia käyttää.

Vuoden 2012 aikana Tokmannilla on merkittävästi lisätty valvontaa, testausta sekä tavaraerätarkistusta tuoteturvallisuuden varmistamiseksi. Tavaraerätarkistukset tehdään jo lähtömaassa ja tämän hoitaa tarkastusyhtiö V-Trust. Tämän lisäksi konserni on solminut SGS Fimkon kanssa yhteistyösopimuksen, jolla varmistetaan tuotteiden sähköturvallisuus jo ennen hankintapäätöstä. Konsernissa on panostettu myös oman tuoteturvallisuusosaston kehittämiseen sekä vahvistamiseen.

 

OMAVALVONTA

Tokmanni-konserni ostaa, maahantuo ja myy elintarvikkeiden kanssa kosketuksissa olevia tuotteita. Näiden kontaktimateriaalien sisältöä ja käyttöä seurataan omavalvontasuunnitelmien avulla.

Elintarvikkeita koskevalla omavalvonnalla Tokmanni-konserni valvoo tuotteiden laatua, turvallisuutta sekä myyntiolosuhteita. Omavalvonnalla ennaltaehkäistään mahdollisten vaaratekijöiden syntyminen sekä estetään harhaanjohtavien tietojen antaminen.

Elintarvikkeisiin liittyvän omavalvonnan ohella Tokmanni-konserni valvoo myös ikärajavalvottavien tuotteiden myyntiä. Konsernissa järjestetään henkilöstölle säännöllisesti omavalvontaa käsittelevää koulutusta ja kaikki konsernin kassatehtävissä työskentelevät ovat suorittaneet ikärajapassikoulutuksen.

 

REACH JA CLP

REACH-asetus on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista. Sen tärkeimmät tavoitteet on varmistaa terveyden- ja ympäristönsuojelun korkea taso, tehostaa EU:n kemianteollisuuden kilpailukykyä, edistää vaihtoehtoisten menetelmien kehittämistä aineiden vaarojen arvioimiseksi sekä taata tavaroiden vapaa liikkuvuus Euroopan unionin sisämarkkinoilla.

CLP-asetus on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus kemikaalien luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta. CLP -asetuksella pannaan EU:ssa täytäntöön maailmanlaajuisesti yhdenmukaistettu kemikaalien luokitus- ja merkintäjärjestelmä. Sen tavoitteena on, että koko maailmassa kemikaalien luokituksessa ja merkinnöissä noudatettaisiin samoja periaatteita, niin vaarallisten aineiden kuljetuksessa kuin kemikaalien käytössä. Tällöin kemikaaliturvallisuus paranee ja kemikaalikauppa yli rajojen helpottuu.

Tokmanni ottaa huomioon hankinnoissaan sekä REACH- että CLP -asetuksen velvoitteet ja edellyttää sitä myös tavarantoimittajilta.

 

KESTÄVÄ KEHITYS

Tokmanni pyrkii tavarantoimittajia valitessaan huomioimaan riskimaiden tuotanto-olosuhteissa toiminnan eettisyyden sekä sosiaalisen laadun valvonnan. Tämä on osa hankintatyötä, jolla pyritään hallitsemaan mahdollisia tuontitoimintaan liittyviä riskejä.

Vuodesta 2009 alkaen Tokmanni on ollut FTA:n (Foreign Trade Association) ja BSCI:n (Business Social Compliance Initiative) jäsen. FTA on eurooppalaisen ja kansainvälisen kaupan järjestö, jonka tehtävänä on monipuolisesti edistää ja puolustaa vapaan ja kestävän kaupan arvoja. FTA hallinnoi Brysselissä BSCI:n sosiaalisen laadunvalvonnan mallia.  BSCI:n tavoitteena on ns. riskimaiden tavarantoimittajien työolojen parantaminen kansainvälisten sopimusten vaatimalle tasolle sekä selkeyttää ja yhtenäistää yritysten tekemää tavarantoimittajien valvontaa

BSCI:n periaatteissa tavarantoimittajien työntekijöiden perusoikeuksia ovat mm. YK:n ihmisoikeudet, lasten oikeudet ja ILO:n työelämän oikeudet.  Tokmanni kannustaa riskimaiden tavarantoimittajia mukaan osaksi BSCI-prosessia, jotta tehdas saavuttaisi auditoinnin BSCI:n toimintaperiaatteiden (Code of Conduct) noudattamisesta.

Vuoden 2012 aikana Tokmannin BSCI-työ on ollut aktiivista ja se on päässyt BSCI:n asettamiin tavoitteisiin.

Suomen lainsäädännön mukaan maahantuoja on vastuussa markkinoille tuomiensa laitteiden ja pakkausten kierrätyksestä sekä muusta jätehuollosta. Tokmanni on omalta osaltaan hoitanut tuottajavastuun liittymällä erilaisiin tuottajayhteisöihin ja toimimalla aktiivisesti heidän kanssaan kehittämässä toimia kestävän kehityksen varmistamiseksi.

Tuotteiden pakkausten hyötykäytön lisäämiseksi yhteistyötä tehdään PYR Oy:n kanssa. Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätyksestä Tokmanni on tehnyt sopimuksen SELT ry:n kanssa, joka yhdessä muiden tuottajayhteisöjen kanssa on perustanut keskitettyjä palveluita tarjoavan yhtiön, Elker Oy:n, joka vastaa käytännön kierrätyksestä.  Paristoista ja akuista Tokmanni on tehnyt sopimuksen Recser Oy:n kanssa, joka on organisoinut valtakunnallisen keräysverkoston kannettaville paristoille ja akuille. Renkaiden keräyksestä ja hyötykäytöstä on tehty yhteistyösopimus Suomen Rengaskierrätys Oy:n kanssa.  Käytöstä poistettujen akkujen keräyksen, kuljetuksen, varastoinnin, uudelleen käytön sekä hyödyntämisen ja käsittelyn hoitaa Akkukierrätys Ab Oy.

 

ASIAKASLUPAUS

Edulliset hinnat ovat asiakaslupaus, jota Tokmannilla vaalitaan. Konserni puhuu nyt ja jatkossa edullisten hintojen puolesta ja työskentelee aktiivisesti asiakaslupauksensa eteen.

Asiakas kokee Tokmanni-konsernin luotettavana toimijana ja pitää Suomen suurimman halpahintakaupan toimintaa laadukkaana. He arvostavat myymäläverkoston laajuutta sekä tuotevalikoimien monipuolisuutta.  Pelkän halvan hinnan rinnalle olemme luoneet kokonaisvaltaisen tavarataloketjun tuotteineen ja vaihtoehtoineen.

Asiakaspalvelumme opastaa ja neuvoo asiakkaita tuotteisiin liittyvissä kysymyksissä ja auttaa asiakkaita tekemään vastuullisia ostopäätöksiä.

Monikanavaisuus konsernissamme tuo uusia näkökulmia asiakaslupauksen toteutumiseen. Vuonna 2011 aloittanut TokNet-verkkokauppa tarjoaa asiakkaille mahdollisuuden tuotteisiin tutustumiseen ja vertailuun ympäri vuorokauden sekä tuo konsernin laajan valikoiman kaikkien asiakkaiden ulottuville paikkakunnasta riippumatta.

Tärkeässä asemassa on toiminnan joustavuus sekä asiakkaan kanssa tapahtuva vuorovaikutteinen yhteydenpito.

 

YHTEISKUNTAVASTUU

Tokmanni osallistuu aktiivisesti useiden eri valtakunnallisten järjestöjen toimintaan: Kaupan liitto, PTY sekä kauppakeskusyhdistykset. Se on mukana myös monissa paikallisissa yhteisöissä, esimerkiksi pääkonttorin sijaintipaikkakunnalla Mäntsälässä. Yhteistyötä tehdään paikallisten ja valtakunnallisten viranomaisten kanssa jo asioiden suunnittelu- ja pilotointivaihessa.

Tokmanni-konserni toteuttaa yhteiskuntavastuuta tukemalla erilaisia yleishyödyllisiä yhteisöjä. Vuoden 2012 aikana avustukset kohdennettiin lapsiin ja nuoriin yhteistyökampanjan muodossa. Tuen saajiksi valittiin alueittain kouluja sekä lasten- ja nuorten harrastusyhdistyksiä, jotka toimivat myymälöissä apuvoimana erilaisissa tapahtumissa ja kampanjoissa yhden päivän ajan. Konserni avusti tuen saajiksi valittuja yhteisöjä maksamalla niille pienen palkkion tehdystä työstä.

Tokmanni-konserni toteutti yhteistyössä tavarantoimittajan kanssa marraskuussa 2012 ja 2013 kampanjat, joiden aikana konsernin myymälöistä ostetuista tietyistä teknokemian tuotteista lahjoitettiin viiden prosentin arvosta kyseisiä tuotteita Veikko ja Lahja Hurstin Laupeudentyö ry:lle. Molemmat lahjoitukset olivat arvoltaan 30 000 euroa.

 

VASTUU HENKILÖKUNNASTA

Vastuullinen henkilöstöpolitiikka on Tokmanni-konsernissa tärkeä yritysarvo. Palkitseva, avoin ja reilu yrityskulttuuri on avain menestykselliseen sekä pitkäjänteiseen liiketoimintaan.

Tokmanni-konserni kantaa vastuunsa oman henkilökunnan työhyvinvoinnista sekä työkyvyn tukemisesta. Tavoitteena on kannustava, terveellinen ja turvallinen työympäristö, jota kehitetään yhdessä henkilöstön ja työterveyshuollon kanssa.  Tokmanni-konsernin vastuullisuus näkyy myös lakien ja työehtosopimusten mukaisessa toiminnassa.

Tokmanni-konserni valvoo laadukkaan esimiestyön sekä työyhteisöjen hyvän johtamiskäytäntöjen sekä työilmapiirin toteutumista. Konserni on kehittänyt koko henkilöstön osaamista laajentamalla mm. verkko-oppimisen käytäntöjä.  Tavoitteena on motivoitunut henkilöstö, joka arvostaa asiakasta, omaa työtään sekä työnantajaansa ja on yrityksensä vastuullinen tuloksentekijä. Tokmanni-konsernin vastuullisuus näkyy lakien ja työehtosopimusten mukaisessa toiminnassa. Esimiesten osaaminen työsuhdeasioissa halutaan varmistaa tarjoamalla työlainsäädäntöä ja työehtosopimusta koskevaa koulutusta vuosittain.

Esimieskoulutusten ohella Tokmanni tukee koko henkilöstön osaamisen kehittämistä. Tutkintoon johtava ammatillinen koulutus on Tokmannilla suosittu tapa kehittää osaamista kaupan ja logistiikan aloilla. Henkilöstön osaamisen kehittämiseen osallistuvat myös talon omat asiantuntijat yhdessä ulkopuolisten koulutuskumppaneiden kanssa.

Tokmanni on panostanut koko henkilöstönsä osaamisen kehittämiseen myös laajentamalla verkko-oppimisen käytäntöjä. Tokmannin omassa verkkokoulussa Hermeksessä jokainen tokmannilainen voi kasvattaa osaamistaan ajasta ja paikasta riippumatta. Hermeksessä on tarjolla verkkokursseja mm. perehdyttämisen ja asiakaspalvelun tueksi, tuoteryhmäosaamisen laajentamiseksi sekä esimiehille täydentävää tietoa esimerkiksi työsuhdeasioihin liittyen. Tokmannilla kaikki verkko-opiskelu tehdään työajalla, ja yksi verkossa tehtävän opiskelun merkittävimmistä hyödyistä on päästä soveltamaan opittuja asioita välittömästi käytäntöön.  Tavoitteena on motivoitunut henkilöstö, joka arvostaa asiakasta, omaa työtään ja työnantajaansa sekä on vastuullinen tuloksentekijä.

 

MERKITTÄVÄ TYÖLLISTÄJÄ SUOMESSA

Tokmanni-konsernin työllistävä vaikutus Suomessa on mittava. Vahvan kasvun vaikutuksesta yritys tarvitsee jatkuvasti osaavia ihmisiä ja uuden myymälän työllistävä vaikutus on paikkakunnilla aina merkittävä. Yritys työllistää suomalaista tuotantoa ja suunnittelua, mikä vaikuttaa sekä suoraan että välillisesti lukuisiin palvelun tarjoajiin ja tavarantoimittajiin.

Tokmanni-konserni tunnetaan myös nuorten työllistäjänä. Nuorten tutustuttaminen työelämään ja sen haasteisiin on yksi merkittävä käytäntö yhteiskuntavastuun toteuttamisessa.

Tavarantoimittajien valinnoissa arvostamme kotimaisuutta. Valikoimissamme on runsaasti Suomessa suunniteltuja ja valmistettuja tuotteita. Haluamme osaltamme varmistaa, että Suomessa on työtä tulevaisuudessakin.